Bezpečnosť na prvom mieste

O nás

Naša spoločnosť je plne pripravená nie len vykonávať hlavnú ročnú kontrolu, ale aj celoročne zabezpečiť prevádzkové kontroly a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, dané nedostatky v 99% prípadoch na mieste odstrániť. Náš servisný technik má dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby detských ihrísk a akýkoľvek nedostatok pre neho bude maličkosť.

Naša spoločnosť je zároveň výrobcom detských ihrísk podľa normy STN EN 1176, teda zúčastňujeme sa školení podľa novo prijatých noviel, ktoré sa v priebehu roka prijmú do platnosti.

Máme zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001 v oblasti “Výroba, realizácia a údržba detských ihrísk”.

Našou snahou okrem vykonania hlavnej ročnej kontroly je aj poradenstvo v prípade akýchkoľvek nejasnosti v zákone, normách pre športoviská, detské ihriská, pomoc pri vypracovaní projektu, spolupráca s projektovaním novo vybudovaných ihrísk, či akoukoľvek pomocou pri budovaní nových ihrísk a športovísk.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte na tel. čísle 0911 787 330, alebo formou emailu na adresu servis@zahrajmesa.sk

Druhy kontrol

Dňa 19.2.2021 bol prijatý Zákon 75/2021 Z.z. “Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony”.

Platná norma STN EN 1176-7 “Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku” stanovuje povinnosť vykonávať:

Bežná vizuálna kontrola ( týždenná )

Bežná vizuálna kontrola je zameraná na úroveň čistoty povrchu detského ihriska, kompletnosť a opotrebenie zariadení, kontrolu základov, konštrukčnej pevnosti zariadení a celkovej bezpečnosti detského ihriska. O vykonanej bežnej vizuálnej kontrole sa vedie písomný záznam v dokumentácii detského ihriska (napr. v knihe detského ihriska). Bežnú vizuálnu kontrolu môže vykonávať akákoľvek poučená osoba o spôsoboch vykonania kontroly, vyškolená osoba, ktorá ukončila špecializovaný kurz s osvedčením. Zvyčajne túto kontrolu vykonáva zamestnanec prevádzkovateľa detského ihriska.

Prevádzková kontrola ( mesačná )

Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka, ktorá je zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia, a to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Vykonáva sa v intervale od jedného do troch mesiacov, alebo tak, ako sa uvádza v pokynoch výrobcu detského ihriska. Môže ju vykonať poučená osoba o spôsoboch vykonania kontroly, vyškolená osoba, ktorá ukončila špecializovaný kurz s osvedčením, zvyčajne zamestnanec prevádzkovateľa detského ihriska alebo osoba, ktorú on určí. Výsledky kontroly musia byť zaevidované do dokumentácie spojenej s prevádzkou a údržbou detského ihriska.

Hlavná ročná kontrola

Hlavná ročná kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, či sú splnené požiadavky príslušnej časti (príslušných častí) technickej normy STN EN 1176 vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré sa urobili ako výsledok hodnotenia bezpečnostných opatrení, účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, ktoré vyplývajú z vykonaných opráv alebo z dodatočne zabudovaných alebo vymenených časti. Ročnú revíziu by mala vykonávať certifikovaná osoba.

Produkty

V prípade záujmu o produkty z nášho portfólia, navštívte stránku www.funandplay.eu

Kontaktujte nás

Zahrajme sa s.r.o.

Kvetná 403/5
091 01 Stropkov

IČO: 537 343 35
DIČ: 212 148 4101

+421 915 787 330